Viktorija 1'77 82-60-90_shoes 38_blond hair_blue eyes
 
Polaroid