VIKTORIIA S 1'76 86-63-90_shoes 40_blond hair_blue eyes
 
 
POLAROIDS