TATIANA 1'80 89-63-93_shoes 40_blond hair_blue eyes