Martina V 1'72 89-67-90_shoes 39_blond hair_grey blue eyes
 
Polaroid